داوران رویداد

داوران رقابت زاهدان

دکتر مهدی زیودار

دکترای کارآفرینی، هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

دکتر حامد آرامش

دکترای کارآفرینی

دکتر تباوار 

مدیر مرکز رشد دانشگاه سیستان و بلوچستان

دکتر ترخان

استاد دانشگاه آزاد

مهندس عسگری

مدیر کل اداره سرمایه گذاری و بومی سازی فناوری پارک فناوری پردیس